Gitaristin Hatunu

Kendim hakkında bahsedicek pek fazla şeyim yok. Bir kitap okumayı, bir de müziği severim.

06.04.2013 - Murat :3

Ece / Bursa

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
Tumblr Mouse Cursors